Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49747
Title: Global trends in climate change legislation and litigation: 2018 snapshot
Other Titles: Xu hướng toàn cầu về lập pháp và tranh tụng về biến đổi khí hậu: Ảnh chụp năm 2018
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Climate change
Biến đổi khí hậu
Legislation
Lập pháp
Climate
Khí hậu
Abstract: Bản tóm tắt chính sách xem xét các xu hướngthay đổi lập pháp về khí hậu và phân tích các vụ kiện về biến đổi khí hậu ở 25 quốc gia. Được xuất bản bởi Viện nghiên cứu Grantham về biến đổi khí hậu và môi trường và Trung tâm chính sách và kinh tế biến đổi khí hậu phối hợp với Trung tâm Sabin về Luật biến đổi khí hậu và IPU, bản tóm tắt dựa trên hai cơ sở dữ liệu được duy trì bởi Viện nghiên cứu Grantham và Trung tâm Sabin.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.