Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49750
Title: Women in parliament in 2017 : The year in review
Other Titles: Phụ nữ trong Quốc hội năm 2017: Năm đánh giá
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Women
Phụ nữ
Parliament
Nghị viện
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận Quốc hội. Bản báo cáo ngắn và dễ đọc, cung cấp về thực trạng của phụ nữ trong các nghị viện trên toàn thế giới.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. Women in parliament in 2017 The year in review.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 999,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.