Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49751
Title: Global Parliamentary Report 2017- Parliamentary oversight: Parliament's power to hold government to account
Other Titles: Báo cáo Nghị viện toàn cầu 2017: Giám sát Nghị viện Quốc hội
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Global Parliamentary Report
Báo cáo nghị viện toàn cầu
Parliament's power
Quyền lực nghị viện
Parliament
Nghị viện
Abstract: Báo cáo Nghị viện toàn cầu tập trung vào một trong những chức năng quan trọng của Quốc hội: quyền lực của Nghị viện trong việc nắm giữ Chính phủ: họ phải chịu trách nhiệm cho các hành động và quyết định của họ. Báo cáo, được đồng xuất bản với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), dựa trên sự đóng góp của 150 nghị viện quốc gia.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 117 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.