Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49752
Title: Global trends in climate change legislation and litigation
Other Titles: Xu hướng toàn cầu trong lập pháp và tranh tụng về biến đổi khí hậu
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Legislation
Lập pháp
Litigation
Tranh tụng
Climate change
Biến đổi khí hậu
National climate policy
Chính sách khí hậu quốc gia
Abstract: Báo cáo này tóm tắt các xu hướng chính trong lập pháp và tranh tụng về biến đổi khí hậu, bao gồm các hoạt động lập pháp ở 164 quốc gia. Báo cáo cũng phân tích các vụ kiện về biến đổi khí hậu trên 25 khu vực pháp lý. Trong khi các cơ quan lập pháp và hành pháp của các chính phủ từ lâu đã xem lĩnh vực biến đổi khí hậu nổi bật và quan trọng, ngành tư pháp đang bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong chính sách khí hậu quốc gia.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 27 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.