Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49752
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49752-
dc.description.abstractBáo cáo này tóm tắt các xu hướng chính trong lập pháp và tranh tụng về biến đổi khí hậu, bao gồm các hoạt động lập pháp ở 164 quốc gia. Báo cáo cũng phân tích các vụ kiện về biến đổi khí hậu trên 25 khu vực pháp lý. Trong khi các cơ quan lập pháp và hành pháp của các chính phủ từ lâu đã xem lĩnh vực biến đổi khí hậu nổi bật và quan trọng, ngành tư pháp đang bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong chính sách khí hậu quốc gia.-
dc.format.extent27 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectLegislationvi
dc.subjectLập phápvi
dc.subjectLitigationvi
dc.subjectTranh tụngvi
dc.subjectClimate changevi
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi
dc.subjectNational climate policyvi
dc.subjectChính sách khí hậu quốc giavi
dc.titleGlobal trends in climate change legislation and litigationvi
dc.title.alternativeXu hướng toàn cầu trong lập pháp và tranh tụng về biến đổi khí hậuvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.