Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49755
Title: Youth participation in national parliaments
Other Titles: Sự tham gia của thanh niên vào nghị viện quốc gia
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Youth participation
Sự tham gia của thanh niên
National parliaments
Nghị viện quốc gia
Youth
Thanh niên
Abstract: Báo cáo này, dựa trên thông tin từ 128 quốc gia, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự đại diện đáng kể của những người trẻ tuổi trong các nghị viện thế giới. Nó đưa ra 10 khuyến nghị cho hành động của các nghị viện, các đảng chính trị và các nhóm liên quan khác để thu hút nhiều thanh niên hơn vào quá trình chính trị.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 44 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11. Youth participation in national parliaments.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.