Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49763
Title: HIV and AIDS in Burundi – Facing the challengest
Other Titles: HIV và AIDS ở Burundi - Đối mặt với rất nhiều thử thách
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: HIV và AIDS
Gender
Giới tính
Parliament
Nghị viện
Children orphaned
Trẻ em mồ côi
Abstract: Báo cáo này tóm tắt những khuyến nghị đó và những thách thức chính mà Burundi phải đối mặt để giải quyết dịch bệnh HIV/AIDS. Nhóm tư vấn của IPU về HIV/AIDS-MNCH đã thực hiện một nhiệm vụ thực địa tại Burundi vào tháng 11 năm 2013. Nhiệm vụ này đưa ra một loạt các khuyến nghị về cách thúc đẩy cuộc chiến chống lại HIV và AIDS của đất nước thông qua hành động của Nghị viện. Chúng bao gồm tăng cường các nỗ lực về các chính sách và hoạt động nhạy cảm về giới, tiếp cận những người nghèo và bị thiệt thòi, chăm sóc trẻ em mồ côi do AIDS và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chủ chốt và nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20. HIV and AIDS in Burundi – Facing the challengest.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 442,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.