Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49793
Title: Highlights of the 2012 session of the Parliamentary Conference on the WTO
Other Titles: Điểm nổi bật của phiên họp 2012 của Hội nghị Nghị viện tại WTO
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: The proceedings
Thủ tục tố tụng
The Parliamentary Conference on the WTO
Hội nghị Nghị viện tại WTO
World Trade Organization (WTO)
Tổ chức Thương mại Thế giới
Abstract: Báo cáo này chỉ ra các thủ tục tố tụng của phiên họp diễn ra tại các cơ sở của WTO tại Geneva vào tháng 11 năm 2012 và được IPU và Nghị viện Châu Âu đồng tổ chức. Chứa nhiều hình ảnh, ấn phẩm bao gồm các văn bản đầy đủ của các tài liệu chính, bài phát biểu và thuyết trình, cũng như trích đoạn của cuộc tranh luận.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 63 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.