Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49795
Title: The IPU Resolution on Women's and Children’s Health: An Initial Framework for Accountability Reporting
Other Titles: Nghị quyết IPU trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ và trẻ em từ thiện: Định hướng ban đầu về báo cáo trách nhiệm
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: The IPU resolution
Nghị quyết của IPU
Women's and children’s health
Sức khỏe của phụ nữ và trẻ em
Parliament
Nghị viện
Women
Phụ nữ
Children
Trẻ em
Abstract: Báo cáo phân tích và đánh giá các hành động của các Nghị viện sau một năm thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt của IPU về Quyền tiếp cận sức khỏe là quyền cơ bản: Vai trò của các nghị sĩ trong việc giải quyết các thách thức chính trong việc đảm bảo sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Từ đó hoàn thiện và tiến hành nhanh chóng thực hiện mục tiêu của IPU trong lĩnh vực này
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 28 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.