Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49800
Title: Global Parliamentary Report 2012: The changing nature of parliamentary representation
Other Titles: Báo cáo Nghị viện Toàn cầu 2012: Bản chất thay đổi của đại diện Nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Parliament
Nghị viện
Information and communication technologies
Truyền thông và công nghệ thông tin
Abstract: Báo cáo này chỉ ra rằng kỳ vọng công khai của Nghị viện đang phát triển, dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông. Công dân đang đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn từ chính các đại diện của họ. Nghị viện đang nỗ lực để tham gia với công dân hiệu quả hơn, nhưng tác động hữu hình đối với công việc của Nghị viện hiếm khi được nhìn thấy. Nghị viện cần liên tục thích nghi và phát triển để theo kịp với những thay đổi trong xã hội.Báo cáo Nghị viện toàn cầu là một ấn phẩm chung của IPU và UNDP. Nó phân tích các chiến lược của Nghị viện và thu hút sự chú ý đến các thông lệ tốt. Phụ lục của báo cáo chứa dữ liệu về nghị viện của thế giới và một trang web đồng hành cung cấp bản đồ dữ liệu tương tác và video clip.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 123 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.