Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49809
Title: Representation from the top: Ethnic minorities in the National Assembly of Viet Nam
Other Titles: Dân tộc thiểu số tại Quốc hội Việt Nam
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Ethnic minorities
Dân tộc thiểu số
The National Assembly of Viet Nam
Quốc hội Việt Nam
Parliaments
Nghị viện
Abstract: Báo cáo nghiên cứu nhằm thu thập kinh nghiệm trực tiếp từ các nghị viện về phương pháp làm việc, thủ tục, thách thức và cơ hội làm việc hướng tới tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của các nghị viện. Các cuộc phỏng vấn với các đại diện, đại biểu đặc biệt là đại diện dân tộc thiểu số trong và ngoài Quốc hội cho biết việc chuẩn bị từng nghiên cứu, cách thức thực hiện các nghiên cứu để đạt được mục tiêu chính. Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu báo cáo đề ra các khuyến nghị thực hiện trong Quốc hội Việt Nam.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.