Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49810
Title: Diversity in parliament: Listening to the voices of minorities and indigenous peoples
Other Titles: Tính đa dạng trong Nghị viện: Lắng nghe tiếng nói của các dân tộc thiểu số và người bản địa
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Diversity in parliament
Tính đa dạng của Nghị viện
Parliament
Nghị viện
Minorities peoples
Dân tộc thiểu số
Indigenous peoples
Người bản địa
Abstract: Báo cáo là tập hợp các cuộc phỏng vấn nhanh đã được thực hiện đối với 35 nghị sĩ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2009. Các cuộc phỏng vấn được thiết kế để thu thập dữ liệu về (a) cách các thành viên của các nhóm thiểu số và bản địa trở thành nghị sĩ, (b) kinh nghiệm của các thành viên là người dân tộc thiểu số và người bản địa trong các nhóm phục vụ trong Quốc hội, (c) cách thức mà nghị viện làm việc với các nhóm này trong công việc của họ và (d) làm thế nào các đại diện dân tộc thiểu số/bản địa có thể đóng góp hiệu quả và có ý nghĩa cho công việc của Nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 64 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.