Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49811
Title: The representation of minorities and indigenous peoples in parliament: A global overview
Other Titles: Đại diện của các dân tộc thiểu số và người bản địa trong Nghị viện: Một cái nhìn tổng quan toàn cầu
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Parliament
Nghị viện
Minorities peoples
Dân tộc thiểu số
Indigenous peoples
Người bản địa
Abstract: Báo cáo tổng quan toàn cầu là phân tích các câu trả lời cho một bảng câu hỏi được gửi đến tất cả các nghị viện quốc gia vào năm 2009. Mục đích của cuộc khảo sát là để hiểu rõ hơn về bản chất bao gồm nghị viện của các dân tộc thiểu số và người bản địa và cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn cầu về nhà nước đại diện thiểu số trong các cơ quan lập pháp quốc gia. Trong khi một số vấn đề mà các nghị viện riêng lẻ phải đối mặt có thể là đặc thù của từng quốc gia, có một số lượng đáng kể các chủ đề và chủ đề xuất hiện thường xuyên trong các bối cảnh quốc gia khác nhau. Một số thách thức phổ biến phát sinh liên quan đến các vấn đề về công nhận thiểu số và tình trạng pháp lý, biện pháp bầu cử tích cực, thủ tục nghị viện để giải quyết các vấn đề thiểu số, chỗ ở chính sách của các nhóm thiểu số và bản địa, các vấn đề về truyền thông và nhận thức xã hội dân sự.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.