Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49816
Title: Equality in politics: A survey of women and men in parliaments
Other Titles: Bình đẳng trong chính trị: Một cuộc khảo sát về phụ nữ và nam giới trong các nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Equality
Bình đẳng
Politics
Chính trị
Women
Phụ nữ
Men
Nam giới
Abstract: Ấn phẩm này là kết quả của nghiên cứu khảo sát do IPU thực hiện từ năm 2006 đến năm 2008. Nó thu thập những hiểu biết của cả nghị sĩ là nam giới và nữ giới về các yếu tố hình thành nên việc ra quyết định. Nó cung cấp các ví dụ cụ thể về cách các nghị sĩ đang làm việc để đạt được bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở cấp quốc gia, và làm thế nào để các nghị viện có thể trở nên nhạy cảm hơn về vấn đề giới. Những người trả lời khảo sát cũng xác định một số thay đổi về cấu trúc có thể giúp thúc đẩy phụ nữ tiếp cận và tham gia đầy đủ vào nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Extent: 118 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51. Equality in Politics A Survey of Women and Men in Parliaments.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.