Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49817
Title: Women and work
Other Titles: Phụ nữ và việc làm
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Women
Phụ nữ
Gender
Giới tính
Equality
Bình đẳng
Abstract: Ấn phẩm này chứa các đóng góp của các chuyên gia, trích đoạn các cuộc tranh luận và tóm tắt và khuyến nghị của Báo cáo hội thảo. Là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực của các nghị viện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tôn trọng quyền của phụ nữ, IPU đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai của các thành viên của các cơ quan nghị viện về vấn đề giới ở Geneva vào tháng 12 năm 2007.Phụ nữ và việc làm là chủ đề chung của Hội thảo thứ hai này, được IPU phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức và cũng được mở cho các cơ quan nghị viện giải quyết các vấn đề về lao động. Nó tập hợp các thành viên của quốc hội để thảo luận về cách thức và phương tiện xác định các lĩnh vực ưu tiên chính cho các sáng kiến và chiến lược của nghị viện để đạt được sự bình đẳng giữa nam và nữ trên thị trường lao động.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Extent: 142 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52. Women and work.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.