Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49820
Title: Regional seminar on the role of parliaments in the national reconciliation process in Africa
Other Titles: Hội thảo khu vực về vai trò của nghị viện trong tiến trình hòa giải dân tộc ở Châu Phi
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Regional seminar
Hội thảo khu vực
Parliament
Nghị viện
Reconciliation
Hòa giải
Africa
Châu phi
Abstract: Hội thảo khu vực giúp các nghị sĩ của các nước châu Phi có thể trao đổi quan điểm về chủ đề hóa giải dân tộc ở Châu phi và thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về vai trò của nghị viện trong việc xem xét quá trình hòa giải, đặc biệt thông qua việc sử dụng các cơ chế tư pháp chuyển tiếp, như ủy ban công lý, chương trình bồi thường, cải cách tư pháp và xét xử. Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi Quốc hội Burundi, Liên minh Nghị viện và viện Quốc tế về Dân chủ và hỗ trợ bầu cử.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.