Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49824
Title: Plan of action for gender-sensitive parliaments
Other Titles: Kế hoạch hành động về chuyên đề nhạy cảm về giới tại Nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Gender
Giới tính
Gender-sensitive
Nhạy cảm về giới
Parliament
Nghị viện
Abstract: Kế hoạch hành động cho các Nghị viện nhạy cảm về giới đã được Hội đồng IPU lần thứ 127 (Thành phố Quebec, tháng 10 năm 2012) nhất trí thông qua. Đây là một tài liệu chính sách quan trọng cho IPU và các Nghị viện thành viên của nó. Nó đã được soạn thảo sau khi tham khảo ý kiến rộng rãi với các thành viên IPU và xem xét những phát hiện và khuyến nghị của khảo sát toàn cầu IPU về Nghị viện với vấn đề nhạy cảm về giới .Kế hoạch hành động được thiết kế để hỗ trợ các quốc hội nỗ lực trở thành các tổ chức nhạy cảm hơn về giới và đưa ra một loạt các chiến lược trong bảy lĩnh vực hành động có thể được thực hiện bởi tất cả các nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1. Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 574,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.