Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49826
Title: Effective implementation of resolution 1540 in Africa: opportunities for parliaments
Other Titles: Thực thi hiệu quả Nghị quyết 1540 ở Châu Phi: cơ hội cho các nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Parliamentarian
Nghị sĩ
Resolution 1540 in Africa
Nghị quyết 1540 ở Châu Phi
UN Security Council
Hội dồng bảo an Liên hợp quốc
Abstract: Báo cáo ghi nhận rằng các nghị sĩ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực thi hiệu quả Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước một mối đe dọa khủng bố đang gia tăng và lan tỏa, không thể đoán trước và cần phải có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành động và các mối đe dọa đến từ các nhóm phi nhà nước. Việc họ hành động sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại hơn nữa. Báo cáo bao gồm các khuyến nghị cho các nghị sĩ để giải quyết mối đe dọa này.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.