Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49827
Title: National aid policies: Key pillars of mutual accountability
Other Titles: Chính sách viện trợ quốc gia: Trụ cột chính trong trách nhiệm giải trình
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Policy
Chính sách
Mutual accountability
Trách nhiệm giải trình
National aid policy
Chính sách viện trợ quốc gia
Abstract: Báo cáo chỉ ra rằng nhiều quốc gia nhận viện trợ trong khi không có chính sách để phân bổ các khoản viện trợ quốc gia đó một cách phù hợp hoặc có chính sách những không đủ mạnh để đảm bảo tận dụng được tối đa lợi ích khai thấc viện trợ. IPU ủy thác ghi chú này để cung cấp hướng dẫn về các vấn đề: cùng nhau xây dựng một bộ cam kết rõ ràng về quản lý viện trợ ở cấp quốc gia, trở thành những người ủng hộ tốt hơn cho việc áp dụng hoặc cải thiện các chính sách viện trợ quốc gia và cách thực hiện hiệu quả các khoản viện trợ này. Lưu ý này, dựa trên đánh giá chi tiết của 26 chính sách viện trợ quốc gia nhằm cụ thể hóa hơn cách thức sử dụng các khoản viện trợ cấp quốc gia một cách có hiệu quả nhất.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. National aid policies key pillars of mutual accountability.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 307,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.