Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49830
Title: Technological options for capturing and reporting parliamentary proceedings
Other Titles: Các lựa chọn công nghệ để kiểm soát và báo cáo theo thủ tục nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Technological
Công nghệ
Parliament
Nghị viện
Proceedings
Thủ tục
Abstract: Hướng dẫn thực tế này dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn của một số cơ quan lập pháp. Nó nhằm giúp các nghị viện đưa ra các quyết định đúng đắn khi phát triển khả năng xuất bản các hồ sơ về quy trình, thủ tục điện tử. Nó sẽ được quan tâm đặc biệt cho các nghị viện chưa công bố thủ tục tố tụng thường xuyên kịp thời. Nó cũng phục vụ những người đang tìm cách xác định các thông tin tốt nhất và cung cấp dịch vụ tốt hơn từ chính phủ điện tử. Nó đã được chuẩn bị bởi Bộ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc và Liên minh Nghị viện thế giới IPU thông qua Trung tâm CNTT toàn cầu về Nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 108 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.