Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49832
Title: Atlas of electoral gender quotas
Other Titles: Biểu đồ giới hạn bầu cử
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Gender
Giới tính
Women
Phụ nữ
Parliament
Nghị viện
Gender otaqus
Hạn ngạch giới
Abstract: Báo cáo chỉ ra rằng hạn ngạch giới ngày càng được sử dụng như một công cụ để tăng cường sự tham gia và đại diện chính trị của phụ nữ. Tập bản đồ giới hạn bầu cử là một bộ dữ liệu độc đáo về cách sử dụng hạn ngạch trên toàn thế giới. Nó trình bày các xu hướng và thách thức về hạn ngạch giới tính cũng như hiểu biết về tác động của các quy định hạn ngạch giới tính bao gồm hồ sơ trên 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và hệ thống hạn ngạch mà họ sử dụng. Ấn phẩm này dựa trên thông tin cụ thể từ các quốc gia có trong Cơ sở dữ liệu toàn cầu về Quotas dành cho phụ nữ, một sáng kiến chung của International IDEA, IPU và Đại học Stockholm.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 268 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. Atlas of Electoral Gender Quotas.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.