Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49833
Title: Guide "Raising the profile of HIV and AIDS in your Parliament"
Other Titles: Hướng dẫn "Nâng cao thông tin về HIV và AIDS trong Nghị viện"
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: HIV/AIDS
The civil society
Xã hội dân sự
Parliamentarians
Nghị sĩ
Parliament
Nghị viện
Abstract: Hướng dẫn này như một công cụ thiết thực nhằm giúp cho các nhóm nghị sĩ liên đảng đối mặt với những thách thức mà HIV đề ra. Nó cũng được thiết kế với mục đích giúp cho các tổ chức xã hội dân sự tiếp cận tốt hơn với chiến dịch phòng chống HIV/ AIDS. Hướng dẫn đi kèm với Cẩm nang IPU-UNAIDS-UNDP
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 19 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14. Guide Raising the Profile of HIV and AIDS in Your Parliament.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.