Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49837
Title: Strategy 2017-2021
Other Titles: Chiến lược giai đoạn 2017-2021
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Strategy 2017-2021
Chiến lược giai đoạn 2017-2021
IPU
Liên minh nghị viện thế giới
The activities of the Inter-Parliamentary Union
Hoạt động của Liên minh nghị viện thế giới
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo này viết về chiến lược IPU giai đoạn 2017-2021, được soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Nghị viện thành viên IPU, đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phác thảo các hành động cần được thực hiện bởi cộng đồng IPU để đạt được chương trình nghị sự của mình và hai mục tiêu bao trùm là xây dựng các nghị viện dân chủ, mạnh mẽ và huy động chúng xung quanh chương trình phát triển toàn cầu.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. Strategy 2017-2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.