Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49915
Title: Vietnam: Typhoon WUTIP - Situation Report No. 3 (as of 9 October 2013)
Other Titles: Việt Nam: Bão WUTIP - Báo cáo tình hình số 3 (tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2013)
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Vietnam
Typhoon
Bão
Situation report
Báo cáo tình hình
Situation
Tình hình
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam phản ảnh thực trạng tình hình các cơn bão trong suốt khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2013 bằng việc phân tích các chỉ số về số lượng, cấp độ và mực độ gây thiệt hại để đánh giá thiên tai và rủi ro từ thiên tai ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội tại đất nước này.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2013-11-26
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.