Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49916
Title: Policy Brief: Gender equality in climate change adaptation and disaster
Other Titles: Tóm tắt chính sách: Bình đẳng giới trong thích ứng với biến đổi khí hậu và thảm họa
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Policy
Chính sách
Gender
Giới tính
Equality
Bình đẳng
Gender equality
Bình đẳng giới
Disaster
Thảm họa
Abstract: Bản báo cáo tóm tắt chính sách này sẽ cho thấy biến đổi khí hậu và các tác động của nó không phải là trung tính về giới và cũng không phải là chính sách và hành động của nó. Do vai trò của họ trong xã hội và các mô hình bên lề truyền thống, phụ nữ nằm trong số những người có khả năng mang gánh nặng nhất từ những thay đổi này và hưởng lợi ít hơn từ các chính sách và chương trình giải quyết những vấn đề này. Ngoài ra, bản tóm tắt chính sách cũng cho thấy rằng phụ nữ không nên bị coi là nạn nhân. Họ cũng là những nhân tố quan trọng trong CCA và DRR và nhu cầu và kiến thức của họ nên được sử dụng để thông báo cho việc thiết kế, thực hiện và giám sát các chính sách về biến đổi khí hậu và DRR.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-08-03
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.