Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49925
Title: GHG emission fact sheet
Other Titles: Tờ thông tin về phát thải GHG
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Emission
Phát thải
GHG
Khí thải nhà kính
GHG emission
Phát thải khí nhà kính
Mitigation
Giảm thiểu
Abstract: Tờ thông tin này tập trung vào phát thải khí nhà kính và Tiềm năng giảm thiểu của Việt Nam. Bởi theo đó, Việt Nam đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó đã ký Nghị định thư Kyoto vào ngày 3 tháng 12 năm 1998 và phê chuẩn vào ngày 25 tháng 9 năm 2002.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-04-13
Type: Báo cáo
Extent: 26 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55. GHG emission fact sheet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.