Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49927
Title: Viet Nam and climate change action: strategic priorities
Other Titles: Việt Nam và hành động chống biến đổi khí hậu: ưu tiên chiến lược
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Climate
Khí hậu
Climate change
Biến đổi khí hậu
Strategic
Chiến lược
Strategic priorities
Chiến lược ưu tiên
Viet Nam
Abstract: Báo cáo cung cấp cái nhìn khái quát trước tiên về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng từ đó báo cáo cũng là tập hợp những lời khuyên của Yvo de Boer và Dennis Tirpak đối với các chính sách chống biến đổi khí hậu và khuyến nghị của các chuyên gia, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc cũng như của các nhà đầu tư tại Việt Nam
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-02-21
Type: Bản thông tin
Extent: 3 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57. Viet Nam and climate change action strategic priorities.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 105,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.