Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49929
Title: Climate change fact sheet - updated august 2012
Other Titles: Tờ thông tin về biến đổi khí hậu - cập nhật tháng 8 năm 2012
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Climate
Khí hậu
Climate change
Biến đổi khí hậu
Report
Báo cáo
Viet Nam
Abstract: Báo cáo tài liệu này đưa ra cái nhìn khái quát về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, theo đó Việt Nam đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó đã ký Nghị định thư Kyoto vào ngày 3 tháng 12 năm 1998 và phê chuẩn vào ngày 25 tháng 9 năm 2002. Tờ thông tin này tập trung vào các tác động của biến đổi khí hậu và Nhu cầu thích ứng của Việt Nam.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2009-12-02
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58. Climate Change Fact Sheet - updated August 2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.