Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49930
Title: Responding to climate change in Viet Nam: Opportunities for improving gender equality
Other Titles: Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Cơ hội cải thiện bình đẳng giới
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Climate
Khí hậu
Climate change
Biến đổi khí hậu
Viet Nam
Opportunities
Lợi thế
Gender
Giới
Gender equality
Bình đẳng giới
Abstract: Báo cáo nhận định rằng Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng đặc biệt bởi biến đổi khí hậu. Do đó, Chính phủ đã xây dựng các đối tác chính sách và phát triển, xã hội dân sự và các hộ gia đình đã bắt đầu thích nghi với công việc và lối sống của họ trước những thách thức và cơ hội do khí hậu thay đổi. Liên Hợp Quốc và Oxfam tin rằng những bài học về thực tiễn phát triển tốt phải được áp dụng cho các chính sách và hành động hiện đang được xây dựng và thực hiện để hỗ trợ thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu cũng như giảm thiểu phát thải khí nhà kính.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2009-12-02
Type: Báo cáo
Extent: 63 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.