Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49937
Title: Results from the national study on domestic violence against women in Viet Nam
Other Titles: Kết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Violence
Bạo lực
Women
Phụ nữ
Domestic violence
Bạo lực gia đình
The national study
Nghiên cứu quốc gia
Abstract: Báo cáo này trình bày những phát hiện của Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổng cục thống kê (GSO) của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện như một phần của Chương trình phối hợp của Chính phủ Liên hợp quốc về Chính phủ Việt Nam (JPGE), với sự hỗ trợ kỹ thuật do Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp. Báo cáo tập trung vào mức độ phổ biến và bản chất của bạo lực gia đình đối với phụ nữ, chủ yếu là do chồng của họ; thái độ đối với và nhận thức về bạo lực; tác động trực tiếp và gián tiếp của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em của họ; và cách phụ nữ phản ứng khi họ trải nghiệm bạo lực gia đình. Các kết quả nghiên cứu cùng với các khuyến nghị chính thể hiện sự đóng góp có giá trị trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ để tất cả phụ nữ và trẻ em Việt Nam có thể tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, an toàn và hòa thuận.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 03-11-2011
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.