Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49956
Title: Đẩy mạnh cơ chế tự chủ gắn với cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Vũ Hải Nam
Keywords: Đơn vị sự nghiệp công lập
Dịch vụ sự nghiệp công
Quản lý viên chức
Quản lý nhà nước
Cơ cấu tài chính
Abstract: Sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) là một trong 5 trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII. Thời gian qua, các đơn vị SNCL đã từng bước được giao quyền tự chủ trên các phương diện: nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện thu nhập cho đội ngũ viên chức, người làm việc tại đơn vị. Tuy nhiên, nhận định chung cho thấy, kết quả triển khai của các hoạt động nêu trên vẫn còn hạn chế, chậm đổi mới so với yêu cầu, cần có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Issue Date: 2017-7
Type: Bài trích
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo tháng 7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B1-KTDB7.17-Doi moi qlnn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.