Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49974
Title: Review of expanded program of immunization Vietnam 2009
Other Titles: Đánh giá về Chương trình tiêm chủng Việt Nam mở rộng 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Review
Đánh giá
Immunization
Tiêm chủng
Vietnam
2009
Abstract: Báo cáo đánh giá xác định tiến bộ đạt được trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia Việt Nam (EPI) kể từ khi đánh giá năm 2003, một đánh giá toàn diện về EPI đã được thực hiện từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2009. Báo cáo đánh giá EPI năm 2009 trình bày các nội dung chính như sau: Thứ nhất, tình trạng thực hành quản lý, bao gồm hệ thống báo cáo EPI, giám sát dịch bệnh, đào tạo và giám sát và cung cấp dịch vụ EPI thông qua các bệnh viện và khu vực tư nhân, thứ hai tình trạng triển khai tiêm và giám sát an toàn của AEFI, hiệu suất của hệ thống chuỗi lạnh và quản lý vắc-xin trong EPI. Theo đó, một cuộc khảo sát bảo hiểm tiêm chủng đã được thực hiện ở sáu tỉnh tương tự như đánh giá EPI trong giai đoạn 6-17 tháng 4 năm 2009, và kết quả hoàn chỉnh được tóm tắt trong một báo cáo riêng. Nhìn chung, khảo sát bảo hiểm tiêm chủng đã chứng minh mức độ bao phủ rất cao đối với tất cả các loại vắc-xin trừ liều sinh viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh, với sự chậm trễ nhẹ ở trẻ tiêm chủng đầy đủ trong mười hai tháng tuổi.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2009-12-03
Type: Báo cáo
Extent: 57 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68. Review of Expanded Program of Immunization Vietnam 2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 834,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.