Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49975
Title: Viet Nam climate-related disaster profile 2013
Other Titles: Thực trạng thiên tai liên quan đến khí hậu Việt Nam 2013
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Climate
Khí hậu
Disaster
Thiên tai
Viet Nam
2013
Abstract: Báo cáo đánh giá là cái nhìn tổng quan về thực trạng khí hậu của Việt Nam năm 2013 được biên soạn bởi Ban thư ký quản lý rủi ro thiên tai của Liên hợp quốc và được xem xét bởi Nhóm DRM của Liên hợp quốc. Nó cung cấp thông tin về các thảm họa thiên nhiên mà Việt Nam phải đối mặt vào năm 2013 và các bài học kinh nghiệm từ việc khắc phục những thách thức khó khăn đó. Theo các đánh giá thường niên của Ủy ban tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Việt Nam và Ủy ban kiểm soát lũ lụt và bão trung ương, năm 2013 đã chứng kiến số lượng lớn nhất các cơn bão được ghi nhận trong 50 năm qua.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2014-07-08
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69. Viet Nam Climate-related Disaster profile 2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.