Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49977
Title: Vietnam: Typhoon HaiYan situation report No.2 (13 November 2013)
Other Titles: Việt Nam: Báo cáo tình hình bão HaiYan (ngày 13 tháng 11 năm 2013)
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Typhoon
Bão
Situation report
Báo cáo tình hình
Typhoon HaiYan
Bão HaiYan
Viet Nam
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo tình hình này được ban hành thay cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nó trình bày thực trạng diễn biến cơn bão số 2 Yan trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 năm 2013.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2013-11-12
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72. Vietnam Typhoon HaiYan Situation Report No.2 (13 November 2013).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 572,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.