Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49978
Title: Recognise the strength of women and girls in reducing disaster risks!
Other Titles: Ghi nhận vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong việc giảm thiểu rủi ro từ thiên tai!
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Women
Phụ nữ
Girls
Trẻ em gái
Disaster
Thiên tai
Risks
Rủi ro
Recognise
Ghi nhận
Abstract: Ấn phẩm này nhấn mạnh tiềm năng và sức mạnh của một nguồn tài nguyên thường không được khai thác hoặc không được công nhận đó là phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam. Họ không chỉ chiếm gần một nửa dân số đất nước, họ còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong gia đình, ở các nền kinh tế nông thôn và thành thị và trong toàn xã hội. Với các thảm họa ảnh hưởng đến Việt Nam hàng năm, kết hợp với một lỗ hổng đặc biệt đối với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, điều cần thiết là phải công nhận phụ nữ và trẻ em gái đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuốn sách này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Thông qua nhiều câu chuyện thực sự truyền cảm hứng, nó nhằm mục đích kể câu chuyện đằng sau những vấn đề lớn hơn và cho thấy lực lượng hữu hình đằng sau sự thay đổi lâu dài.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-10-12
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.