Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49979
Title: Fact on Children and HIV and AIDS
Other Titles: Sự thật về trẻ em và HIV và AIDS
Authors: UN Viet Nam
Keywords: HIV and AIDS
Children
Trẻ em
HIV
AIDS
Abstract: Ấn phẩm này ghi nhận rằng sự kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS là do thiếu hiểu biết về HIV, những lầm tưởng về HIV và mối liên hệ của HIV với "tệ nạn xã hội". Cuốn sách nhỏ Sự kiện về trẻ em và HIV và AIDS là một nguồn tài nguyên cho các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng. Cuốn sách này nhằm cung cấp thông tin về trẻ em, HIV và AIDS, với mục tiêu xóa bỏ những lầm tưởng về HIV và AIDS, trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS, và giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những đứa trẻ này.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-05-10
Type: Báo cáo
Extent: 33 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 75. Fact on Children and HIV and AIDS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 752,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.