Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49985
Title: Factsheet for MDG 7: Ensure environmental sustainability
Other Titles: Đảm bảo bền vững môi trường
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Environment
Môi trường
Sustainability
Tính bền vững
Ensure environmental sustainability
Đảm bảo bền vững môi trường
Abstract: Báo cáo tóm tắt ghi nhận Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về tính bền vững môi trường nhưng khó có thể đạt được MDG 7 vào năm 2015. Biến đổi khí hậu đang mở rộng khoảng cách trong việc đạt được các mục tiêu chính của mục tiêu. Thành tựu đạt được cho đến nay bao gồm việc đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội (2011-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (2006 - 2010 và 2011-2015). Độ che phủ của rừng đã tăng từ 28,8% vào năm 1990 lên 39,5% tổng diện tích đất vào năm 2010. Hơn 96% tất cả các hộ gia đình được sử dụng năng lượng hiện đại và được kết nối với lưới điện. Mặc dù lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam rất thấp, chỉ chiếm 0,3% lượng phát thải toàn cầu năm 2004, lượng khí thải CO2 trên đầu người tăng gấp bốn lần trong giai đoạn 1990-2008. Việc sử dụng năng lượng (tương đương kilôgam dầu) trên 1.000 đô la GDP (PPP) đã giảm từ 407 vào năm 1990 xuống còn 267 vào năm 2008. Trong khi đó, 92% hộ gia đình được sử dụng nước uống an toàn trong năm 2011, tăng từ 78,7% vào năm 2000. Các hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước an toàn đã tăng từ 73,5 lên 89,4% trong thập kỷ qua. Trong năm 2011, 78 phần trăm của tất cả các hộ gia đình và 71,4 phần trăm hộ gia đình nông thôn được sử dụng nhà vệ sinh, tăng từ 44,1 phần trăm và 32,5 phần trăm trong năm 2000. Tỷ lệ dân số sống trong nhà ở tạm thời đã giảm từ 15,9% năm 1999 xuống còn 7,8% năm 2009.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2010-09-27
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 83. Factsheet for MDG 7 Ensure environmental sustainability.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 136,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.