Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49988
Title: Factsheet for MDG 4: Reduce child mortality
Other Titles: Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Reduce child mortality
Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em
Child mortality
Tỷ lệ tử vong
Child
Trẻ em
Reduce
Giảm thiểu
Abstract: Bản thông tin ghi nhận Việt Nam đã đạt được các mục tiêu cho cả tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, với cả hai tỷ lệ này đã giảm một nửa từ năm 1990 đến 2006. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm từ 44,4 trên 1.000 ca sinh sống năm 1990 xuống còn 14 vào năm 2011 (MICS 2011) . Tỷ lệ tử vong dưới năm tuổi cũng đã giảm đáng kể, từ 58 trên 1.000 ca sinh sống năm 1990 xuống còn 16 vào năm 2011 (MICS 2011). Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi bị thiếu cân đã giảm từ 25,2% năm 2005 xuống còn 18,9% năm 2009.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2010-09-27
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 86. Factsheet for MDG 4 Reduce child mortality.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 116,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.