Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50046
Title: Gender audit report - United Nations Viet Nam
Other Titles: Báo cáo kiểm toán giới - Liên hợp quốc Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Gender
Giới tính
Equality
Bình đẳng
Gender equality
Bình đẳng giới
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo tóm tắt chỉ ra rằng năm 2008, PCG giới đã thực hiện một cuộc kiểm toán về giới của một LHQ tại Việt Nam, để đưa ra một cơ sở cho tiến trình về lồng ghép giới và thông báo phát triển chiến lược lồng ghép giới cho One UN và One Plan 2006-2010. Việc kiểm toán giới được thực hiện bởi Cố vấn giới của Liên hợp quốc và một nhóm nhỏ các thành viên PCG giới từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2008. Kiểm toán giới của Việt Nam đã rút ra bài học từ kiểm toán và đánh giá giới của các cơ quan LHQ và các tổ chức phát triển khác
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2010-01-14
Type: Báo cáo
Extent: 68 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36. Gender Audit Report - United Nations Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 812,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.