Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50052
Title: The United Nations and the National Assembly of Viet Nam
Other Titles: Liên hợp quốc và Quốc hội Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: The United Nations
Liên hợp quốc
The National Assembly of Viet Nam
Quốc hội Việt Nam
Report
Báo cáo
Abstract: Báo cáo tóm tắt khái quát Hiến pháp Việt Nam 1992 tuyên bố rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan đại diện cấp cao nhất của nhân dân. Nó có thể soạn thảo, thông qua và sửa đổi hiến pháp và đưa ra và sửa đổi luật. Nó cũng có trách nhiệm lập pháp và giám sát việc thực hiện các kế hoạch và ngân sách của Nhà nước.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2009-02-24
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46. The United Nations and the National Assembly of Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.