Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50068
Title: Legislative Procedures of AIPA Member Parliaments
Other Titles: Quy trình lập pháp tại các nước thành viên AIPA
Authors: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Keywords: Procedures
Quy trình
Legislative
Lập pháp
Legislative Procedures
Quy trình lập pháp
Member
Thành viên
Parliaments
Nghị viện
Abstract: Ấn phẩm này là công cụ tham khảo cho các nhà nghiên cứu vì nó độc lập mô tả sự khác nhau trong quy trình thủ tục về việc thông qua Dự luật của mỗi quốc hội các nước thành viên trong AIPA và cung cấp cơ sở lịch sử và chính trị độc đáo và đa dạng lý giải cho những sự khác nhau ấy. Hơn nữa, các phân tích sắc sảo đi kèm cho mỗi hệ thống chính trị và lập pháp nghiên cứu trong ấn phẩm này cũng sẽ cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về cách các hệ thống này được áp dụng trong quá khứ, chúng như thế nào trong hiện tại và những gì triển vọng rất có thể sẽ có trong tương lai.
Publisher: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 2015-09-15
Type: Báo cáo
Extent: 122 trang; pdf
Method: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Language: en
Right: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. LEGISLATIVE PROCEDURES OF AIPA MEMBER PARLIAMENTS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.