Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50071
Title: Information Fact Sheets on Political and Parliamentary Systems of AIPA Member Parliaments
Other Titles: Tờ thông tin về các hệ thống chính trị và nghị viện của Nghị viện các nước thành viên AIPA
Authors: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Keywords: Information
Thông tin
Political
Chính sách
Parliamentary
Nghị viện
Member parliaments
Nghị viện các nước thành viên
Abstract: Báo cáo trình bày việc suất bản cuốn cẩm nang này thuộc Dự án phát triển năng lực AIPA được tài trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) và Hanns Seidel Foundation (HSF) đạt được nhiều sự khen ngợi vì nó cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện về các nghị viện các nước thành viên tương ứng bối cảnh lịch sử, chính trị và hệ thống nghị viện, hệ thống bầu cử quốc gia và các cấu trúc nội bộ và các quy trình, cũng như hiến pháp của họ và mối quan hệ giữa hành pháp và lập pháp.
Publisher: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 2015-09-15
Type: Báo cáo
Extent: 90 trang; pdf
Method: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Language: en
Right: Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.