Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50090
Title: Đánh giá tiềm năng du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Authors: Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trương Thị Lan Hương
Keywords: Du lịch
Tiềm năng du lịch
Liên kết vùng
Duyên hải Nam Trung Bộ
Tài nguyên du lịch
Tài nguyên du lịch tự nhiên
Tài nguyên du lịch nhân văn
Abstract: Tiềm năng du lịch là điều kiện cơ bản để phát triển du lịch. Thông qua phỏng vấn 39 chuyên gia để đánh giá tiềm năng du lịch cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nghiên cứu đã phản ánh một cách tong quát tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn, hạ tầng đối với phát triển du lịch cùa Vùng. Qua đó là cơ sở để các cấp lãnh đạo thấy được các tài nguyên du lịch có tiềm năng thế mạnh và những hạn chế để có định hướng quỵ hoạch và phát triển du lịch của Vùng.
Issue Date: 2017-08
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 8-2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B12-KTDB8.17-Tiem nang du lich Nam Trung Bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.