Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50098
Title: Phát triển bền vững trong nông nghiệp - nhìn từ thực tế sử dụng đất trồng và lao động giai đoạn 2005-2016
Authors: Lê Quang Anh
Keywords: Nông nghiệp
Phát triển bền vững
Đất trồng
Lao động nông nghiệp
Abstract: Nghiên cứu này tiến hành xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng đất trồng và lao động với sản lượng trong khu vực nông nghiệp giai đoạn 2005-2016. Qua đó chỉ ra sự cần thiết của việc có những mô hình phát triển nông nghiệp mới, hiện đại trong thời gian tới. Điều này đảm bảo cho việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ngày càng khan hiếm và góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp quốc gia.
Issue Date: 2017-08
Type: Bài trích
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 8-2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B18-KTDB8.17-Ptrien ben vung trong NN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.