Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50144
Title: Youth participation in national parliaments: 2018
Other Titles: Sự tham gia của thanh niên vào Nghị viện quốc gia: 2018
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Participation
Sự tham gia
Youth
Thanh niên
Parliament
Nghị viện
National parliaments
Nghị viện quốc gia
2018
Abstract: Báo cáo cung cấp thông tin về tỉ lệ phần trăm và giới tính số lượng nghị sĩ trong các nghị viện dưới 30, 40 và 45 tuổi. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những nỗ lực để tăng cường và khích lệ hơn nữa sự tham gia của những người trẻ tuổi vào cơ quan nghị viện các nước....
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 59 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • en_-_youth_in_parliaments-web.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.