Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50153
Title: Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử ở Việt Nam vấn đề và giải pháp
Authors: Văn phòng Quốc hội, Viện Chính sách công và pháp luật
Keywords: Giám sát
Cơ quan dân cử
Đại biểu dân cử
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, thông qua Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nội dung cuốn sách đi từ những vấn đề lý luận về giám sát của cơ quan dân cử tới đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của cơ quan dân cử của nước ta thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng quan trọng này.
Publisher: NXB Hồng Đức
Issue Date: 2015
Type: Sách
Extent: 316 trang, pdf.
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • VPQH-Vien CS cong_hd gs co quan dan cu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.