Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50234
Title: Hoàn thiện chính sách tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Viêt Nam
Authors: Phan Tú Anh
Keywords: Chính sách tài chính
Tài chính
Tăng trưởng xanh
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến trong những năm qua, Việt Nam đã tiến hành thực hiện các chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các chính sách tài chính liên quan đến tăng trưởng xanh của Việt Nam chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa xử lý được các hành vi đi ngược lại mục tiêu tăng trưởng xanh, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng tăng trưởng này nhằm đảm bảo tốt nhất cho phát triển bền vững.
Publisher: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 10/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B1-KTDB11.17-Hoan thien cs tai chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.