Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50305
Title: Một số vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Cấp chính quyền địa phương
Mô hình tổ chức
Chính quyền địa phương
Khu vực nông thôn
Khu vực đô thị
Abstract: Qua hai năm triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cho thấy bước đầu Luật đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn. Tuy nhiên, việc thi hành Luật cũng đặt ra một số vấn đề cả về lý luận và thực tiễn cần được tiếp thu, nghiên cứu, tạo động lực quan trọng để tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương và thúc đẩy sự phát triển.
Issue Date: 2018-04
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 4/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19. Qua trinh thuc hien Luat to chuc chinh quyen dia phuong 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.