Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50307
Title: Kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay
Authors: Vũ Thư
Keywords: Chính quyền địa phương
Chính quyền trung ương
Kiểm soát
Abstract: Trong thời gian qua, công tác kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương ở nước ta đã được đổi mới và tăng cường, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc về mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương. Thực tiên đó đặt ra một số vấn đề cần phải giải quyết nhằm làm cho việc kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương có hiệu lực, hiệu quả hơn.
Issue Date: 2018-04
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 4/2008
Language: vi
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.