Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50334
Title: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Hệ thống pháp luật
Tổ chức Chính phủ
Chính phủ
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ hiện hành, nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ đến năm 2030 và một số giải pháp, kiến nghị.
Issue Date: 2017-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 13(341) T7/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Hoan thien phap luat ve to chuc Chinh phu den nam 2030.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.